2009-2012

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Deng Linlin He Kexin Huang Qiushuang Jiang Yuyuan Sui Lu Tan Sixin Yang Yilin Yao Jinnan Zhu Xiaofang Men Chen Yibing Feng Zhe Guo Weiyang Teng Haibin Wang Guanyin Yan Mingyong Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zou Kai

2013-2016

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Bai Yawen Chen Siyi Huang Huidan Tan Jiaxin Wang Yan Xie Yufen Yao Jinnan Zeng Siqi Zhu Xiaofang Men: Cheng Ran Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zhou Shixiong Thank you to Julian Chiao, Monica Kwan, and Olivia Yu for their contributions!