2005-2008

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Men: Chen Yibing Feng Jing Huang Xu Li Xiaopeng Lu Fuliang Xiao Qin Yan Mingyong Yang Wei Zhang Hongtao Zou Kai Women: Deng Linlin He Kexin Li Shanshan Yang Yilin Zhang Nan