2020

Women: Chen Yanfei Chen Yile Deng Yalan Du Siyu Fan Yilin Guan Chenchen He Licheng Li Qi Li Shijia Liu Jieyu Liu Tingting Lu Yufei Lyu Junliang Luo Huan Qi Qi Qian Xuejia Shang Chunsong Tang Xijing Wei Xiaoyuan Yin Sisi Yue Yue Zhang Jin Zhou Ruiyu Men: Deng Shudi Huang Zenan Lan Xingyu LinContinue reading “2020”

Overcoming Adversity, the Story of He Licheng

He Licheng’s mother first put her into gymnastics when she was just three years old, “when she was younger she didn’t eat very much. If you don’t eat enough it’s easy to be dehydrated or get sick. I wanted to send her to do gymnastics so she could make her body stronger.” Even at aContinue reading “Overcoming Adversity, the Story of He Licheng”