2009-2012

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Deng Linlin He Kexin Huang Qiushuang Jiang Yuyuan Sui Lu Tan Sixin Yang Yilin Yao Jinnan Zhu Xiaofang Men Chen Yibing Feng Zhe Guo Weiyang Teng Haibin Wang Guanyin Yan Mingyong Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zou Kai