2009-2012

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Deng Linlin He Kexin Huang Qiushuang Jiang Yuyuan Sui Lu Tan Sixin Yang Yilin Yao Jinnan Zhu Xiaofang Men Chen Yibing Feng Zhe Guo Weiyang Teng Haibin Wang Guanyin Yan Mingyong Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zou Kai

2013-2016

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions! Women: Bai Yawen Chen Siyi Huang Huidan Tan Jiaxin Wang Yan Xie Yufen Yao Jinnan Zeng Siqi Zhu Xiaofang Men: Cheng Ran Zhang Chenglong Zhang Hongtao Zhou Shixiong Thank you to Julian Chiao, Monica Kwan, and Olivia Yu for their contributions!

2020

Women: Chen Yanfei Chen Yile Deng Yalan Du Siyu Fan Yilin Guan Chenchen He Licheng Li Qi Li Shijia Liu Jieyu Liu Tingting Lu Yufei Lyu Junliang Luo Huan Ou Yushan Qi Qi Qian Xuejia Shang Chunsong Tang Xijing Wei Xiaoyuan Yin Sisi Yue Yue Zhang Jin Zhou Ruiyu Men: Deng Shudi Huang Zenan LanContinue reading “2020”

3 Simple Things You Can Do Right Now To Save Men’s Gymnastics

If we kept lists of NCAA sports programs the same way we do with endangered animal species, men’s gymnastics would be on the critically endangered list. The number of men’s gymnastics programs has dwindled in the past several years, but this year it’s been clear the threat of total collapse is dangerously close. Men’s gymnasticsContinue reading “3 Simple Things You Can Do Right Now To Save Men’s Gymnastics”