China: 2022

Thank you to Julian Chiao and Monica Kwon for their contributions!

Women:

Wei Xiaoyuan

Tang Xijing

Luo Rui

Wu Ran

Sun Xinyi

Zhang Jin

Men:

Lin Chaopan

Lan Xingyu

Shi Cong

Yang Jiaxing

Hu Xuwei

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: