2005-2008

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions!

Men:

Chen Yibing

Feng Jing

Huang Xu

Li Xiaopeng

Lu Fuliang

Xiao Qin

Yan Mingyong

Yang Wei

Zhang Hongtao

Zou Kai

Women:

Deng Linlin

He Kexin

Li Shanshan

Yang Yilin

Zhang Nan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: