2009-2012

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions!

Women:

Deng Linlin

He Kexin

Huang Qiushuang

Jiang Yuyuan

Sui Lu

Tan Sixin

Yang Yilin

Yao Jinnan

Zhu Xiaofang

Men

Chen Yibing

Feng Zhe

Guo Weiyang

Teng Haibin

Wang Guanyin

Yan Mingyong

Zhang Chenglong

Zhang Hongtao

Zou Kai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: