2013-2016

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwon, and Olivia Yu for their contributions!

Women:

Bai Yawen

Chen Siyi

Huang Huidan

Tan Jiaxin

Wang Yan

Xie Yufen

Yao Jinnan

Zeng Siqi

Zhu Xiaofang

Men:

Cheng Ran

Zhang Chenglong

Zhang Hongtao

Zhou Shixiong

Thank you to Julian Chiao, Monica Kwan, and Olivia Yu for their contributions!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: